หน้าหลัก > ช่องวิดีโอ > พลังราชภัฏสู่การพัฒนาท้องถิ่น ตอนที่ 37 จิตอาสาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
พลังราชภัฏสู่การพัฒนาท้องถิ่น ตอนที่ 37 จิตอาสาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

ผู้ดูแลเว็บ กองแผน
2019-11-11 12:25:01

จากงานวิจัยพบว่าหลายปัญหาในสังคมเกิดจากคนในชุมชนขาดองค์ความรู้ที่ถูกต้อง มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศจึงร่วมมือกันจัดทำยุทธศาสตร์ พลังราชภัฏสู่การพัฒนาท้องถิ่น เพื่อแก้ปัญหานี้ด้วยยุทธศาสตร์นี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จึงได้ส่งบุคลากรเข้าแก้ปัญหาการผลิตน้ำตาลมะพร้าว ด้วยการเติมความรู้ที่อยู่นอกเหนือภูมิปัญญาชาวบ้านให้แก่ชุมชน