หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารกองนโยบายและแผน
ข่าวสารกองนโยบายและแผน

เยี่ยมชมวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ และศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม
ช่วงบ่าย วันที่ 7 ธันวาคม 2563 ณ ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รศ.ดร.ว ...
2020-12-09 14:29:11
เยี่ยมชมศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุ
ช่วงบ่าย วันที่ 7 ธันวาคม 2563 ณ ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รศ.ดร.ว ...
2020-12-09 14:35:13
เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้วิจัย เทคโนโลยี เกษตรสร้างสรรค์
วันที่ 7 ธันวาคม 2563 เวลา 10.30 น. รศ.ดร.วิทยา เมฆขำ รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันค ...
2020-12-09 14:45:28
เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้บ้านสารภี
ช่วงเช้า วันที่ 7 ธันวาคม 2563 รศ.ดร.วิทยา เมฆขำ รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ ...
2020-12-09 15:04:38
บุคลากรกองแผนร่วมทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ
เช้าวันที่ 4 ธ.ค. 63 ณ ลานหน้าอาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทารอ ...
2020-12-09 15:16:50
ร่วมกันตรวจสอบการโอนเงินประจำตำแหน่ง
วันที่ 2 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมยุทธศาสตร์ อาคาร 32 ชั้น 4 นายสนธยา เจริญศิริ ผู้อำนวยการกองนโยบาย ...
2020-12-09 15:20:09
ประชุมหารือการทบทวนการขออนุมัติหลักสูตรและแนวทางการแก้ไขข้อร้องเรียน
วันที่ 1 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมยุทธศาสตร์ อาคาร 32 ชั้น 4 รศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูล ...
2020-12-09 15:25:33
ประชุมแนวทางการปรับปรุงงบประมาณของหน่วยงาน
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี ชั้น 5 อาคาร 32 รศ.ดร.วิทยา เมฆข ...
2020-12-09 15:29:56
ข่าวย้อนหลัง