หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารกองนโยบายและแผน
ข่าวสารกองนโยบายและแผน

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเอกลักษณ์ 2562
วันที่ 6 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคาร31 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุ ...
2019-08-16 12:57:11
ให้สัมภาษณ์ต่อคณะผู้ดำเนินการวิจัย สมศ.
วันที่ 6 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี อาคาร 32 ชั้น 5 รศ.ดร.วิทยา เมฆขำ ...
2019-08-16 13:02:40
ประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง63
5 ส.ค. 62 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 31 ชั้น 5 กองนโยบายและแผน จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ...
2019-08-16 13:08:37
บันทึกคำของบประมาณรายจ่ายเงินนอกงบประมาณ63
5 ส.ค. 62 กองนโยบายและแผน นำโดยนายสนธยา เจริญศิริ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน พร้อมด ...
2019-08-16 13:12:27
ประชุมระดมความคิดเห็น เรื่องกรอบแนวทางการผลิตและพัฒนากำลังคน
2 ส.ค.62 นางสาวนภาพร ยิ่งหาญ และนางสาวอังศุมาลิน นพพรพิกุลสกุล ตัวแทนบุคลากรฝ่ายแผนและงบประมาณ กองนโ ...
2019-08-16 13:17:22
ประชุมชี้แจง แผน แนวทางการจัดสรรงบประมาณอว.
วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2562 นายสนธยา เจริญศิริ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน พร้อมด้วยน ...
2019-08-16 13:21:27
ประชุมคณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน
31 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพิสมัยพิมลสัตย์ อาคาร 45 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รศ.ดร.วิทย ...
2019-08-16 13:29:58
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
31 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี ชั้น 5 อาคาร 32 อธิการบดี มอบหมายให้ รศ. ...
2019-08-16 13:37:51
สวนสุนันทาร่วมถวายความจงรักภักดี
ในช่วงเช้าวันที่ 26 ก.ค. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทานำโดย รศ.ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดี พร้อม ...
2019-08-16 13:34:23
ประชุมชี้แจงแนวทางการบันทึกคำของบประมาณ
วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายสนธยา เจริญศิริ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน ...
2019-08-16 13:43:18
ข่าวย้อนหลัง