ฝ่ายประกันคุณภาพและการจัดการความรู้1. งานประกันคุณภาพภายใน
2. งานประกันคุณภาพภายนอก
3. งานพัฒนาเอกลักษณ์
4. งานการจัดการความรู้