หน้าที่และพันธกิจ
นโยบายการปฏิบัติงาน

1.  นโยบายด้านการบริหารจัดการ

-  มุ่งให้มีประสิทธิภาพในด้านการบริการข้อมูลเพื่อการวางแผน

-  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน

-  ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม

2.  นโยบายด้านบุคลากร

-  ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรทุกระดับ

-  ส่งเสริมให้บุคลากรมีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน

-  กระจายความรับผิดชอบแก่บุคลากรอย่างเท่าเทียม และสอดคล้องกับความสามารถและความถนัด

-  มีระบบการประเมินการปฏิบัติงานบุคลากร

3.  นโยบายด้านประชาสัมพันธ์

-  ใช้หลักการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อประสิทธิภาพการบริการ

-  มุ่งประชาสัมพันธ์ทั่วถึงด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

4.  นโยบายด้านเทคโนโลยี

-  มีระบบเครือข่ายในการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อการวางแผนกับหน่วยงานอื่น

-  พัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและการบริการ

5.  นโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพ 

-  ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรใช้วงจรคุณภาพ (PDCA) เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน

-  สนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการปฏิบัติที่ดี (Best practice) ภายในและภายนอกกองนโยบายและแผน