ฝ่ายติดตามงบประมาณและสารสนเทศ1. งานติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ
2. งานต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
3. งานแผนกลยุทธ์ทางการเงิน
4. งานงบประมาณการรายรับประจำปี
5. งานสารสนเทศประจำปีของมหาวิทยาลัย
6. งานรายงานประจำปีของมหาวิทยาลัย