เอกสารอิเล็กทรอนิกส์


คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560

http://plan.ssru.ac.th/ebook/book_1


รายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559

http://plan.ssru.ac.th/ebook/book_2


แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเอกลักษณ์

http://plan.ssru.ac.th/ebook/book_3


สรุปองค์ความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2560

http://plan.ssru.ac.th/ebook/book_4