ฝ่ายบริหารงานทั่วไป1. งานธุรการและสารบรรณ  
2. งานบุคคล
3. งานการเงิน
4. งานพัสดุ
5. งานแผนและงบประมาณระดับกอง
6. งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
7. งานจัดประชุม
8. งานการจัดการความรู้ระดับกอง
9. งานสนับสนุนผู้บริหาร