หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารกองนโยบายและแผน > ชี้แจงการจัดทำร่างตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพฯ63
ชี้แจงการจัดทำร่างตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพฯ63

ผู้ดูแลเว็บ กองแผน
2020-07-08 09:59:54

เช้าวันที่ 26 มิ.ย. 63 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย นายสนธยา เจริญศิริ ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนเป็นประธานในการประชุมชี้แจงการจัดทำร่างตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีหน่วยงานผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ต่างๆ เข้าร่วมประชุม โดย รศ.ดร.วิทยา เมฆขำ รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ ได้มอบนโยบายในการจัดทำร่างประกันคุณภาพฯ ในปีการศึกษา 63 นั้น ให้มุ่งเน้นการวัดผลลัพธ์ ที่เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาหน่วยงาน พร้อมทั้งให้เป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 2561 ของ สป.อว. ที่ได้แจ้งแนวทางการนำมาตรฐานสู่การปฏิบัติให้เกิดผล มาเป็นกรอบในการจัดทำร่างประกันคุณภาพฯนี้ ทั้งนี้ผู้รับผิดชอบสามารถพิจารณาในการปรับปรุงร่างฯ ให้เหมาะสมแล้วส่งกองนโยบายและแผนในวันที่ 3 ก.ค. ต่อไป

#สวนสุนันทา #ราชภัฏอันดับ1 #suansunandha
www.ssru.ac.th
www.plan.ssru.ac.th