หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารกองนโยบายและแผน > กองแผนอบรมระบบ CHE QA Online ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562
กองแผนอบรมระบบ CHE QA Online ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562

ผู้ดูแลเว็บ กองแผน
2020-07-23 09:33:05

1 ก.ค..63 ฝ่ายประกันคุณภาพและการจัดการความรู้ กองนโยบายและแผน อบรมให้ความรู้ความเข้าใจระบบ CHE QA Online System for 3 Degree Levels (CHE 3D) ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562 ให้กับคณาจารย์ และผู้เกี่ยวข้องจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

#สวนสุนันทา #ราชภัฏอันดับ1 #suansunandha #CHE #ประกันคุณภาพ
www.ssru.ac.th
www.plan.ssru.ac.th