หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารกองนโยบายและแผน > เตรียมความพร้อมรับกระทรวงการอุดมศึกษาวิจัยและนวัตกรรม
เตรียมความพร้อมรับกระทรวงการอุดมศึกษาวิจัยและนวัตกรรม

ผู้ดูแลเว็บ กองแผน
2019-06-26 13:13:10

วันพุธที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 10.00 น. รศ.ดรวิทยา เมฆขำ  รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ ประชุมหารือกับหัวหน้าฝ่ายต่างๆของกองนโยบายและแผนในการเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยภายใต้“กระทรวงการอุดมศึกษาวิจัยและนวัตกรรม” ทั้งในด้านการบริหารงบประมาณ การจัดการศึกษา การประกันคุณภาพ และอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย#กองนโยบายและแผน


#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


#SSRU


เว็บไซต์มหาวิทยาลัย www.ssru.ac.th


เว็บไซต์กองนโยบายและแผน www.plan.ssru.ac.th