หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารกองนโยบายและแผน > ประกาศผลการประกวดแต่งกายด้วยผ้าไทย "อัตลักษณ์ไทย เอกลักษณ์สวนสุนันทา"
ประกาศผลการประกวดแต่งกายด้วยผ้าไทย "อัตลักษณ์ไทย เอกลักษณ์สวนสุนันทา"

ผู้ดูแลเว็บ กองแผน
2019-04-26 13:05:04

รางวัลระดับหน่วยงาน

1.รางวัลชนะเลิศ สำนักวิทยบริการฯ เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 กองคลัง เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

3.รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 วิทยาลัยการภาพยนตร์ เงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

รางวัลชมเชย เกียรติบัตร


1.วิทยาลัยพยาบาล
2. สำนักงานอธิการบดี

รางวัลระดับบุคคล

1.รางวัลชนะเลิศ อาจารย์ ดร.มัณฑนาวดี เมธาพัฒนะ เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

2.รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 นางสาวปาริชาต ประมวลผล เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 นางสาวศรัณภัสร์ เเสงทอง เงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

4. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 นางสาววนัสนาฏ ประพาลา เงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลชมเชย เกียรติบัตร


1.นางจุณีรัตน์ จันทร์นิตย์
2.นางชนิดา ชิราพฤกษ์
3.นางศิริภรณ์ โกมลสิงห์
4.นางสาวจริยพร บัวระพันธ์
5.นางสาวศศิวิมล มณีวงษ์
6.นางอนงค์ มะลิวรรณ์

www.ssru.ac.th

www.plan.ssru.ac.th

https://www.facebook.com/ssrurakphathai/