หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารกองนโยบายและแผน > ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานKMกลุ่มบุคลากรสายสนับสนุน
ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานKMกลุ่มบุคลากรสายสนับสนุน

ผู้ดูแลเว็บ กองแผน
2020-03-11 14:05:18

27 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา ชั้น 4 กองพัฒนานักศึกษา กองนโยบายและแผนจัดการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการจัดการความรู้ (KM) กลุ่มบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีสมาชิกKMสายสนับสนุนวิชาการเข้าร่วมประชุมอย่างอบอุ่น

ประพล สุขสุโฉม รายงาน/ถ่ายภาพ

#กองนโยบายและแผน

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#SSRU

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย www.ssru.ac.th

เว็บไซต์กองนโยบายและแผน www.plan.ssru.ac.th