หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารกองนโยบายและแผน > กลุ่มKMบริการการศึกษา กลุ่มย่อย 1-6พบผู้ทรงคุณวุฒิ
กลุ่มKMบริการการศึกษา กลุ่มย่อย 1-6พบผู้ทรงคุณวุฒิ

ผู้ดูแลเว็บ กองแผน
2019-03-20 10:42:59

บ่ายวันที่ 29 พ.ย. 61 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กองนโยบายและแผนได้จัดประชุมกลุ่มความรู้ความเข้าใจและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) กับผู้ทรงคุณวุฒิ ครั้งที่1 กลุ่มบริการการศึกษา กลุ่มย่อย 1-6 เข้าพบ รศ.ดร.สจีวรรณ ทรรพวสุ ผู้ทรงคุณวุฒิ


www.plan.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th