หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารกองนโยบายและแผน > การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

ผู้ดูแลเว็บ กองแผน
2019-02-20 10:29:31

ในวันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม 2561 เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมช่อแก้ว รศ.ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดโครงการอบรมเรื่อง “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562” ให้กับ ผู้บริหารและคณะกรรมการดำเนินงาน ITA โดยได้รับเกียรติจาก คุณชนิดา อาคมวัฒนะ หัวหน้าศูนย์ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เป็นวิทยากร และผศ. ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สินและรายได้ ได้สรุปและกล่าวขอบคุณวิทยากรในครั้งนี้


ติดตามความเคลื่อนไหวและประมวลภาพกิจกรรมได้ทาง
Follow the activity of Policy and Planning Division @
https://www.facebook.com/PPSSRU/
www.plan.ssru.ac.th/th
www.ssru.ac.th