หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารกองนโยบายและแผน > ประชุมชี้แจงการดำเนินงาน ตัวชี้วัด1.1.1
ประชุมชี้แจงการดำเนินงาน ตัวชี้วัด1.1.1

ผู้ดูแลเว็บ กองแผน
2020-03-11 14:06:41


27 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมปัญจมราช อาคาร 32 ชั้น 1 กองนโยบายและแผนจัดการประชุมชี้แจงการดำเนินงาน ตัวชี้วัด1.1.1 ระดับความสำเร็จของการประกันคุณภาพภายใน ด้านบริหารจัดการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีหน่วยงานสนับสนุนและศูนย์การศึกษาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ที่ประชุมได้รับทราบการชี้แจงคำอธิบายตัวชี้วัด1.1.1พร้อมกับแนวทางในการดำเนินงาน และหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับตัวชี้วัด เพื่อให้หน่วยงานมีความเข้าใจและดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน

ประพล สุขสุโฉม รายงาน/ถ่ายภาพ

#กองนโยบายและแผน

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#SSRU

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย www.ssru.ac.th

เว็บไซต์กองนโยบายและแผน www.plan.ssru.ac.th