หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารกองนโยบายและแผน > สวนสุนันทาเข้ารับมอบรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศการคลังจากนายกฯ
สวนสุนันทาเข้ารับมอบรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศการคลังจากนายกฯ

ผู้ดูแลเว็บ กองแผน
2019-04-09 10:29:40

วันที่ 4 เมษายน 2562 เวลา 09.00น. ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานครผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนนาถ มีนะนันทน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรกองนโยบายและแผน เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้ารับมอบรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ประเภทรางวัลประกาศเกียรติคุณระดับดี ด้านการเบิกจ่าย        จากพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในพิธีมอบรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงิน การคลัง ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รางวัลนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้มแข็ง และส่งเสริมการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังของส่วนราชการ และยกย่องเชิดชูส่วนราชการที่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยพิธีดังกล่าว จัดโดยกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ในนามของมหาวิทยาลัยฯ ขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่ได้ร่วมกันดำเนินการเบิกจ่ายจนประสบความสำเร็จดังกล่าว

ประพล สุขสุโฉม รายงาน

ภาพจาก

กรมบัญชีกลาง

เพจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนนาถ มีนะนันทน์