หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารกองนโยบายและแผน > ประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจในการผลิตสื่อวีดีทัศน์ฯในพื้นที่ให้บริการชุมชน
ประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจในการผลิตสื่อวีดีทัศน์ฯในพื้นที่ให้บริการชุมชน

ผู้ดูแลเว็บ กองแผน
2020-11-11 15:40:59

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 เวลา 12.00 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย (เล็ก) อาคาร 31 ชั้น 5 รศ.ดร.วิทยา เมฆขำ รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ เป็นประธานในการประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจในการผลิตสื่อวีดีทัศน์ฯในพื้นที่ให้บริการชุมชนของมหาวิทยาลัย ตามโครงการยุทธศาสตร์ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

#กองนโยบายและแผน

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#SSRU

www.ssru.ac.th

www.plan.ssru.ac.th

http://admission.ssru.ac.th