หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารกองนโยบายและแผน > ประชุมด้านประกันคุณภาพผ่านระบบ conference กับสมศ.
ประชุมด้านประกันคุณภาพผ่านระบบ conference กับสมศ.

ผู้ดูแลเว็บ กองแผน
2020-11-11 15:44:38

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมยุทธศาสตร์ ชั้น 4 อาคาร 32 บุคลากรฝ่ายประกันคุณภาพและการจัดการความรู้ ร่วมประชุมศูนย์เครือข่าย สมศ. ครั้งที่ 1/2564 และเครือข่ายการประเมินคุณภาพภายนอก 7 เครือข่าย ครั้งที่ 2/2564 ผ่านระบบ conference จากห้องประชุมสันถวมิตร ชั้น 24 สมศ. กรุงเทพฯ

#กองนโยบายและแผน

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#SSRU

www.ssru.ac.th

www.plan.ssru.ac.th

http://admission.ssru.ac.th