หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารกองนโยบายและแผน > ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายแผนงานและประกันคุณภาพ 4
ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายแผนงานและประกันคุณภาพ 4

ผู้ดูแลเว็บ กองแผน
2019-07-12 10:04:13

วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 31 ชั้น 5 รศ.ดร.วิทยา เมฆขำ รองอธิการบดีฝายแผนงานและประกันคุณภาพ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายแผนงานและประกันคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 4/2562 

#กองนโยบายและแผน

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#SSRU

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย www.ssru.ac.th

เว็บไซต์กองนโยบายและแผน www.plan.ssru.ac.th