หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารกองนโยบายและแผน > เตรียมการนำเสนอในการต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาฯ
เตรียมการนำเสนอในการต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาฯ

ผู้ดูแลเว็บ กองแผน
2020-11-11 13:21:17

บ่ายวันที่ 2 พ.ย. 63 ณ ห้องประชุมยุทธศาสตร์ ชั้น 4 อาคาร 32 รศ.ดร.วิทยา เมฆขำ รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ ประชุมหารือร่วมกับ นายสนธยา เจริญศิริ ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน และหัวหน้าฝ่ายต่างๆของกองนโยบายและแผน เพื่อเตรียมการนำเสนอในการต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 โดยติดตามการเตรียมข้อมูลนำเสนอผลงานโดดเด่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, ยุทธศาสตร์และนโยบายที่สำคัญ
#กองนโยบายและแผน
#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
#SSRU
www.ssru.ac.th
www.plan.ssru.ac.th
http://admission.ssru.ac.th