หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารกองนโยบายและแผน > ประชุมผู้อำนวยการและหัวหน้าฝ่าย กองนโยบายและแผนวาระพิเศษ
ประชุมผู้อำนวยการและหัวหน้าฝ่าย กองนโยบายและแผนวาระพิเศษ

ผู้ดูแลเว็บ กองแผน
2020-07-08 10:38:18

เช้า วันที่ 29 มิ.ย.63 รศ.ดร.วิทยา เมฆขำ (รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ) ประชุมผู้อำนวยการและหัวหน้าฝ่าย กองนโยบายและแผนวาระพิเศษ เพื่อหารือเกี่ยวกับประเด็นการดำเนินงานฯ การพิจารณา (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ฯ ปี 64  การจัดทำ (ร่าง) ตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมยุทธศาสตร์ กองนโยบายและแผน ชั้น 4 อาคาร 32

#สวนสุนันทา #ราชภัฏอันดับ1 #suansunandha
www.ssru.ac.th
www.plan.ssru.ac.th