หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารกองนโยบายและแผน > พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานโฉนดที่ดินแก่ ม.ราชภัฏสวนสุนันทา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานโฉนดที่ดินแก่ ม.ราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ กองแผน
2020-11-23 13:13:50

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์    ศรีวิบูลย์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานโฉนดที่ดินมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๘.๐๐ น. 

ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า

คณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร นักเรียน นักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

www.ssru.ac.th