หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารกองนโยบายและแผน > ประชุมติดตามความก้าวหน้ากระบวนการปฏิบัติงานไปสู่การปฏิบัติ
ประชุมติดตามความก้าวหน้ากระบวนการปฏิบัติงานไปสู่การปฏิบัติ

ผู้ดูแลเว็บ กองแผน
2019-04-26 14:14:11

เช้าวันที่ 23 เมษายน 2562 กองนโยบายและแผน จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 2/2562 โดยมี รศ.ดร.วิทยา เมฆขำ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคาร 31 โดยการประชุมครั้งนี้ได้รายงานผลการนำกระบวนการปฏิบัติงานไปสู่การปฏิบัติ และความก้าวหน้าของการปฏิบัติราชการ ตามตัวชี้วัด1.6.1 ร้อยละของกระบวนการงานที่ได้รับการปรับปรุงและพัฒนา ทั้งนี้ที่ประชุมได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อตัวชี้วัดที่ยังไม่บรรลุเป้าหมาย โดยกองนโยบายและแผนขอความอนุเคราะห์ให้หน่วยงานรายงานผลการดำเนินการความคุมและติดตามการดำเนินงานตามกิจกรรมในกระบวนการปฏิบัติงาน รอบที่ 2 (ตุลาคม-มิถุนายน 2562) ภายในวันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2562