หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารกองนโยบายและแผน > ประชุมกำกับติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ประชุมกำกับติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ผู้ดูแลเว็บ กองแผน
2019-03-20 10:47:53

บ่ายวันที่ 22 พ.ย. 61 กองนโยบายและแผนจัดการประชุมกำกับติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา เมฆขำ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพเป็นประธานในการประชุม สำหรับการประชุมครั้งนี้เพื่อติดตามการดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินของหน่วยงาน ให้เป็นไปตามแผนการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ไตรมาส 1 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคาร 31มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


www.ssru.ac.th
www.plan.ssru.ac.th