หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารกองนโยบายและแผน > ประชุมสถานภาพมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ประชุมสถานภาพมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ กองแผน
2020-03-11 14:07:58

เช้าวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 บุคลากรกองนโยบายและแผน นำโดยนายสนธยา เจริญศิริ ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน เข้าร่วมประชุมสถานภาพมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาหลังการปรับเปลี่ยนกระทรวงใหม่ (สายสนับสนุนวิชาการ) จัดโดยกองบริหารงานบุคคล โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดี บรรยายพิเศษ เรื่อง อนาคตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาในศตวรรษที่ 21 จากนั้น รศ.ดร.วิทยา เมฆขำ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ บรรยายเรื่อง ผลกระทบหลังการปรับเปลี่ยนกระทรวงใหม่, ความอยู่รอดของหลักสูตร และ สมรรถนะบุคลากรในศตวรรษที่ 21 รศ.ดร.ธนสุวิทย์ ทับหิรัญรักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา บรรยายงานวิจัยสู่นวัตกรรม อาจารย์ดวงพร แสงทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สินและรายได้ บรรยายการบริหารทรัพย์สินและรายได้ในศตวรรษที่ 21 และ ผศ.ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนสารสนเทศ แนะนำวิธีการใช้แอพพลิเคชั่น SSRU EVENT ณ อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา ชั้น 4 

ประพล สุขสุโฉม รายงาน/ถ่ายภาพ 

#กองนโยบายและแผน 

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

#SSRU 

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย www.ssru.ac.th 

เว็บไซต์กองนโยบายและแผน www.plan.ssru.ac.th