หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารกองนโยบายและแผน > ร่วมประชุมผลการดำเนินงานขับเคลื่อนทิศทางยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ร่วมประชุมผลการดำเนินงานขับเคลื่อนทิศทางยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย

ผู้ดูแลเว็บ กองแผน
2019-06-25 10:11:53

วันที่ 21 มิถุนายน 2562 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2-3 อาคาร 31 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ว่าที่ร้อยตรีหญิง คณิศร  บุญเรือง รักษาการหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป และบุคลากรกองนโยบายและแผน เข้าร่วมในการประชุม “รายงานผลการดำเนินงานขับเคลื่อนทิศทางยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (Fast Track) รอบ 9 เดือน ” จัดโดยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และอาจารย์อภิรักษ์ ธิตินฤมิต รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นวิทยากร ในการประชุมครั้งนี้เป็นการแจ้งรายงานผลการดำเนินงานเดือน ตุลาคม 2561 - มิถุนายน 2562 (ระดับมหาวิทยาลัย) ในยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยบริการ จำนวนไฟล์เอกสารที่เผยแพร่ใน SSRU Academic Search จำนวน 45 ไฟล์ ต่อเดือน ของแต่ละหน่วยงาน (รอบ9 เดือน)

#กองนโยบายและแผน

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#SSRU เว็บไซต์มหาวิทยาลัย www.ssru.ac.th

เว็บไซต์กองนโยบายและแผน www.plan.ssru.ac.th