หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารกองนโยบายและแผน > ประชุมคณะกรรมการพิจารณาโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ

ผู้ดูแลเว็บ กองแผน
2020-06-24 14:57:56

เช้าวันที่ 18 มิ.ย. 63 กองนโยบายและแผนจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี ชั้น 5   โดย รศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในการประชุม และ รศ.ดร.วิทยา เมฆขำ รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ ร่วมประชุม มีหน่วยงานเข้าชี้แจงเหตุผลในการโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ จำนวน 8 หน่วยงาน ได้แก่ ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม คณะศิลปกรรมศาสตร์ กองพัฒนานักศึกษา กองกลาง กองนโยบายและแผน กองบริหารงานบุคคล วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ และสำนักวิทยบริการฯ ทั้งนี้เพื่อเป็นการบริหารการใช้งบประมาณให้มีความถูกต้องตามระเบียบการเบิกจ่ายงบประมาณและเกิดประสิทธิภาพในการใช้งบประมาณ

#สวนสุนันทา #ราชภัฏอันดับ1 #suansunandha
www.ssru.ac.th
www.plan.ssru.ac.th