หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารกองนโยบายและแผน > ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานทบทวนแผนยุทธศาสตร์
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานทบทวนแผนยุทธศาสตร์

ผู้ดูแลเว็บ กองแผน
2020-06-24 14:50:51

บ่ายวันที่ 18 มิ.ย. 63ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคาร 31 รศ.ดร.วิทยา เมฆขำ รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1 โดยคณะกรรมการได้ร่วมพิจารณา (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาโดย รศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานในการประชุม

#สวนสุนันทา #ราชภัฏอันดับ1 #suansunandha
www.ssru.ac.th
www.plan.ssru.ac.th