หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารกองนโยบายและแผน > ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ

ผู้ดูแลเว็บ กองแผน
2020-06-24 14:00:4918 มิ.ย. 63 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคาร 31 รศ.ดร.วิทยา เมฆขำ รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 3/2562 โดย รศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานในการประชุม การประชุมครั้งนี้ คณะกรรมการได้รับทราบแนวทางในการตรวจประเมินและกำหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562 จากนั้นคณะกรรมการได้ร่วม พิจารณา (ร่าง) ตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2563