หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารกองนโยบายและแผน > รมต.อว.ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายแก่มหาวิทยาลัย
รมต.อว.ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายแก่มหาวิทยาลัย

ผู้ดูแลเว็บ กองแผน
2020-11-23 14:02:47

บ่ายวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 31 ชั้น 5 ศ.พิเศษ ดร.เอนก  เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายแก่มหาวิทยาลัย โดยมี รศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ จากนั้น รศ.ดร.วิทยา เมฆขำ  รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ ได้นำเสนอผลงานโดดเด่นของมหาวิทยาลัย และยุทธศาสตร์ที่มีความเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ

#กองนโยบายและแผน

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#SSRU

www.ssru.ac.th

www.plan.ssru.ac.th

http://admission.ssru.ac.th