หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารกองนโยบายและแผน > จัดอบรมการใช้ระบบ E-Monitoring 2564
จัดอบรมการใช้ระบบ E-Monitoring 2564

ผู้ดูแลเว็บ กองแผน
2020-10-19 09:46:48

15 ต.ค.63 เวลา 13.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้อง 3122 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร 31 ชั้น 2 กองนโยบายและแผน จัดอบรมการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ (E-Monitoring) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้กับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานติดตามและประเมินผลฯ โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อรายงานผลการปฏิบัติราชการทั้งของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาและหน่วยงาน 2) เพื่อเฝ้าระวัง กำกับ ติดตามผลการปฏิบัติราชการทั้งของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาและหน่วยงาน โดยนายสนธยา เจริญศิริ ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน กล่าวเปิดการอบรม และนางสาววนัสนาฏ ประพาลา หัวหน้าฝ่ายพัฒนาระบบงานและประเมินผลการปฏิบัติราชการ ดำเนินการอบรม

#กองนโยบายและแผน

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#SSRU

www.ssru.ac.th

www.plan.ssru.ac.th

http://admission.ssru.ac.th