หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารกองนโยบายและแผน > ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ

ผู้ดูแลเว็บ กองแผน
2020-03-11 14:09:03

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 31 ชั้น 5 กองนโยบายและแผน ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 1/2562 โดยมี รศ.ดร.วิทยา เมฆขำ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ เป็นประธาน โดยรองอธิการ ผู้บริหารคณะ ศูนย์ สำนัก เข้าร่วมประชุม

ประพล สุขสุโฉม รายงานและถ่ายภาพ

#กองนโยบายและแผน

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#SSRU

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย www.ssru.ac.th

เว็บไซต์กองนโยบายและแผน www.plan.ssru.ac.th