หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารกองนโยบายและแผน > ประชุมคณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่1/2564
ประชุมคณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่1/2564

ผู้ดูแลเว็บ กองแผน
2020-11-12 09:25:17

วันที่ 2 พ.ย. 63 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย กองนโยบายและแผน จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่1/2564 โดยมีรศ.ดร.วิทยา เมฆขำ รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ เป็นประธานในการประชุม ที่ประชุมได้รับทราบรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตัวชี้วัดที่ 1.6.1 ร้อยละของกระบวนการปฏิบัติงานที่ได้รับการปรับปรุงและพัฒนา จากนั้นเป็นการแจ้งที่ประชุมถึงแนวทางการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แจ้งขั้นตอนต่างๆในการดำเนินการและประเด็นสำคัญในการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการตามบริบทของหน่วยงาน และชี้แจงแบบฟอร์มที่ใช้ในการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน โดยมุ่งประสิทธิภาพการให้บริการ  เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

#กองนโยบายและแผน
#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
#SSRU
www.ssru.ac.th
www.plan.ssru.ac.th
http://admission.ssru.ac.th