หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารกองนโยบายและแผน > ประชุมชี้แจงการดำเนินงาน ตัวชี้วัด1.1.1
ประชุมชี้แจงการดำเนินงาน ตัวชี้วัด1.1.1

ผู้ดูแลเว็บ กองแผน
2019-03-20 10:49:31

14 พ.ย. 2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมยุทธศาสตร์ กองนโยบายและแผน ประชุมชี้แจงการดำเนินงาน ตัวชี้วัด1.1.1 ระดับความสำเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยมีนายสนธยา เจริญศิริ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน เป็นประธาน ที่ประชุมร่วมหารือในประเด็นคำอธิบายตัวชี้วัด แนวทางการดำเนินงาน และหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับตัวชี้วัดตัวชี้วัด1.1.1 ระดับความสำเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน