หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารกองนโยบายและแผน > ประกันคุณภาพเพื่อยกระดับการศึกษาไทยในศตวรรษที่21
ประกันคุณภาพเพื่อยกระดับการศึกษาไทยในศตวรรษที่21

ผู้ดูแลเว็บ กองแผน
2020-03-11 14:04:59

30 พ.ย.2562 รศ.ดร.วิทยา เมฆขำ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ และบุคลากรฝ่ายประกันคุณภาพและการจัดการความรู้ นำโดย นายพิบูลย์ พูม่วง หัวหน้าฝ่ายประกันคุณภาพและการจัดการความรู้ เข้าร่วมในการจัดแสดงนิทรรศการโครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติประจำปี2562 "การประกันคุณภาพเพื่อยกระดับการศึกษาไทยในศตวรรษที่21 ซึ่งจัดโดยสมศ ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซนทารา กรุงเทพฯ โดยม.ราชภัฏสวนสุนันทานั้นเป็นสมาชิกเครือข่ายการประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ)

ประพล สุขสุโฉม รายงาน

ถ่ายภาพ ฝ่ายประกันคุณภาพและการจัดการความรู้

#กองนโยบายและแผน

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#SSRU

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย www.ssru.ac.th

เว็บไซต์กองนโยบายและแผน www.plan.ssru.ac.th