หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารกองนโยบายและแผน > กลุ่มความรู้การเงินและพัสดุพบผู้ทรงคุณวุฒิ
กลุ่มความรู้การเงินและพัสดุพบผู้ทรงคุณวุฒิ

ผู้ดูแลเว็บ กองแผน
2019-03-20 10:45:29

บ่ายวันที่ 27 พ.ย. 61 ณ ห้องประชุมยุทธศาสตร์ กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กองนโยบายและแผนได้จัดประชุมกลุ่มความรู้ความเข้าใจและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) กับผู้ทรงคุณวุฒิ ครั้งที่1 โดยกลุ่มความรู้กลุ่มการเงินและพัสดุ เข้าพบ ผศ.ดร.ศันสนีย์ จะสุวรรณ์

www.ssru.ac.th
www.plan.ssru.ac.th