หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารกองนโยบายและแผน > สวนสุนันทามุ่งปลูกฝังจิตสำนึกต่อต้านการทุจริต
สวนสุนันทามุ่งปลูกฝังจิตสำนึกต่อต้านการทุจริต

ผู้ดูแลเว็บ กองแผน
2019-02-20 10:31:37

เช้าวันนี้ 23 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมช่อแก้ว อาคาร 31 ชั้น 5 ผู้บริหาร บุคลากรและนักศึกษา ร่วมเข้าการอบรม “การปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและประโยชนส่วนรวม ความอาย และไม่ทน ต่อการทุจริต” โดย คุณอุทิศ บัวศรี ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.เป็นวิทยากร โดย รศ.ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีและคณะผู้บริหาร ได้ต้อนรับวิทยากร จากนั้น รศ.ดร.วิทยา เมฆขำ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ กล่าวเปิดการอบรม โดยมี ผศ.ดร.โกมล ไพศาล กล่าวรายงานการจัดโครงการ

ทั้งนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามุ่งปลูกฝังจิตสำนึกให้แก่คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยให้ตระหนักถึงผลร้ายและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น โดยการสร้างความตระหนักรู้ สร้างค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต รู้จักแยกแยะประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งจะก่อให้เกิดวัฒนธรรมการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นอย่างยั่งยืน

www.ssru.ac.th

www.plan.ssru.ac.th