หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารกองนโยบายและแผน > อบรมระบบE-Monitoringติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ63
อบรมระบบE-Monitoringติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ63

ผู้ดูแลเว็บ กองแผน
2020-03-11 14:11:26

วันอังคารที่ 22 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้อง 3122 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร 31 ชั้น 2 กองนโยบายและแผน จัดอบรมการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้กับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานติดตามและประเมินผลฯ เพื่อให้หน่วยงานรายงานผลการปฏิบัติราชการ ทั้งในระดับมหาวิทยาลัยสู่ระดับหน่วยงาน ผ่านระบบติดตามและประเมินผลมหาวิทยาลัย ระบบ E-Monitoring (http://ssruplan.ssru.ac.th) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยนายสนธยา เจริญศิริ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน กล่าวเปิดการอบรม และนางสาววนัสนาฏ ประพาลา หัวหน้าฝ่ายพัฒนาระบบงานและประเมินผลการปฏิบัติราชการ ดำเนินการอบรม


ประพล สุขสุโฉม รายงาน/ถ่ายภาพ
#กองนโยบายและแผน
#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
#SSRU
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย www.ssru.ac.th
เว็บไซต์กองนโยบายและแผน www.plan.ssru.ac.th