หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารกองนโยบายและแผน > ประชุมชี้แจงการรวบรวมข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(EIT)
ประชุมชี้แจงการรวบรวมข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(EIT)

ผู้ดูแลเว็บ กองแผน
2019-03-20 10:45:55

เช้าวันที่ 27 พ.ย. 61 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กองนโยบายและแผน จัดการประชุมชี้แจงการรวบรวมข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(EIT) เพื่อชี้แจงให้หัวหน้าสำนักงานหรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงาน รับทราบการรวบรวมข้อมูล และการตอบรับแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ซึ่งประกอบด้วย นักศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า ผู้ปกครอง ผู้จัดซื้อจัดจ้าง และชุมชน ซึ่งเป็นการดำเนินการตามกรอบแนวทางการประเมินคุวามโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยมีนายสนธยา  เจริญศิริ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้


www.plan.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th