หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารกองนโยบายและแผน > ประชุมคณะกรรมการจัดทำประกาศกองทุนเพื่อพัฒนาหน่วยงาน
ประชุมคณะกรรมการจัดทำประกาศกองทุนเพื่อพัฒนาหน่วยงาน

ผู้ดูแลเว็บ กองแผน
2019-06-17 15:23:46

4 มิ.ย. 62 เวลา 10.00 น. รศ.ดร.วิทยา เมฆขำ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ เป็นประธานในการ “ประชุมคณะกรรมการจัดทำประกาศกองทุนเพื่อพัฒนาหน่วยงาน” ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดีชั้น 5 อาคาร 32 โดยคณะกรรมการได้พิจารณาร่างประกาศกองทุนเพื่อพัฒนาหน่วยงานก่อนนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยต่อไป
#กองนโยบายและแผน

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#SSRU

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย www.ssru.ac.th

เว็บไซต์กองนโยบายและแผน www.plan.ssru.ac.th