หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารกองนโยบายและแผน > กองแผนอบรมการเข้าถึง เข้าใจการบริหารความเสี่ยง
กองแผนอบรมการเข้าถึง เข้าใจการบริหารความเสี่ยง

ผู้ดูแลเว็บ กองแผน
2019-07-02 09:48:37

วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมช่อแก้ว ชั้น 5 อาคาร 31 กองนโยบายและแผน จัดโครงการอบรม“การเข้าถึง เข้าใจการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา” โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ประเสริฐ อัครประถมพงศ์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ อดีตผู้ช่วยและที่ปรึกษาอธิการบดี (ด้านยุทธศาสตร์ ความเสี่ยง และการจัดการคุณภาพ) กรรมการบริหารความเสี่ยงศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาฯ /สดร./NokAir กรรมการกํากับการบริหารความเสี่ยง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นวิทยากร โดยมีคณะกรรมการดำเนินงานและคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2563 เข้าร่วมโครงการอบรมครั้งนี้

#บริหารความเสี่ยง
#กองนโยบายและแผน
#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
#SSRU
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย www.ssru.ac.th
เว็บไซต์กองนโยบายและแผน www.plan.ssru.ac.th