หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารกองนโยบายและแผน > สวนสุนันทาทบทวนแผนยุทธศาสตร์ทิศทางในอนาคตหลังปรับเปลี่ยนกระทรวงใหม่
สวนสุนันทาทบทวนแผนยุทธศาสตร์ทิศทางในอนาคตหลังปรับเปลี่ยนกระทรวงใหม่

ผู้ดูแลเว็บ กองแผน
2019-06-20 15:10:28

วันที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคาร 31 รศ.ดร.วิทยา เมฆขำ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ พร้อมด้วยผู้บริหาร และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 - 2564) และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมี รศ.ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดี เป็นประธาน โดยรองอธิการบดีฝ่ายต่างๆ ได้นำเสนอทิศทางในอนาคตของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาหลังปรับเปลี่ยนกระทรวงใหม่ที่กำกับดูแลและร่วมหารือแนวทางในการดำเนินการกับคณบดีรวมทั้งผู้เกี่ยวข้อง  ก่อนสรุปเพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต่อไป

#กองนโยบายและแผน
#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
#SSRU
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย www.ssru.ac.th
เว็บไซต์กองนโยบายและแผน www.plan.ssru.ac.th