หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารกองนโยบายและแผน > คณะศึกษาดูงานจากกัมพูชาเข้าศึกษาดูงานด้านการประกันคุณภาพ
คณะศึกษาดูงานจากกัมพูชาเข้าศึกษาดูงานด้านการประกันคุณภาพ

ผู้ดูแลเว็บ กองแผน
2020-03-11 14:10:20

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 31 ชั้น 5 อธิการบดีมอบหมายให้รองศาสตราจารย์ ดร. สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยอาจารย์นภาศรี สุวรรณโชติ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากกระทรวงศึกษาธิการ เยาวชน และกีฬา ราชอาณาจักรกัมพูชา คณะผู้แทนนำโดย H.E. Mak Ngoy อธิบดีคณะกรรมการการอุดมศึกษาของกระทรวงฯ คณะศึกษาดูงานได้เข้าศึกษาดูงานด้านการประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยนายสนธยา เจริญศิริ ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน, หัวหน้าฝ่ายประกันคุณภาพและจัดการความรู้และเจ้าหน้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ในการนี้ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ร่วมกับกองนโยบายและแผนได้นำเสนอและตอบข้อซักถามแก่คณะศึกษาดูงาน

ประพล สุขสุโฉม รายงาน/ถ่ายภาพ

#กองนโยบายและแผน

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#SSRU

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย www.ssru.ac.th

เว็บไซต์กองนโยบายและแผน www.plan.ssru.ac.th

#MinistryofEducationYouthandSportKingdomofCambodia

#MoEYS