หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารกองนโยบายและแผน > สวนสุนันทาเผยมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน
สวนสุนันทาเผยมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน

ผู้ดูแลเว็บ กองแผน
2020-05-14 09:07:38

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เผยแพร่ “มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน” โดยมหาวิทยาลัยได้ให้ความสำคัญในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และมุ่งส่งเสริมมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้กับบุคลากรทุกภาคส่วนของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA)