หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารกองนโยบายและแผน > ประชุมคณะกรรมการITAครั้งที่ 2รายงานความก้าวหน้าไตรมาส1
ประชุมคณะกรรมการITAครั้งที่ 2รายงานความก้าวหน้าไตรมาส1

ผู้ดูแลเว็บ กองแผน
2019-02-20 10:31:12

ในวันอังคารที่ 15 มกราคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานอิการบดี ชั้น 5 อาคาร 32 กองนโยบายและแผนจัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA) ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยรศ.ดร.วิทยา เมฆขำ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ เป็นประธานในการประชุม โดยที่ประชุมได้มีการหารือและกำหนดหน่วยงานเจ้าภาพที่เหมาะสมในการสื่อสารการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยที่สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯในประเด็นต่างๆ และรายงานความก้าวหน้าในการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ ตามแบบของการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)