หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารกองนโยบายและแผน > ขอเชิญบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการที่ปฏิบัติงานมากกว่า 1 ปีตอบแบบประเมิน
ขอเชิญบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการที่ปฏิบัติงานมากกว่า 1 ปีตอบแบบประเมิน

ผู้ดูแลเว็บ กองแผน
2020-06-12 13:03:41

ขอเชิญบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการที่ปฏิบัติงานมากกว่า 1 ปีตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (IIT) ได้ทาง https://itas.nacc.go.th/go/iit/e3mruy

#สวนสุนันทา #ราชภัฏอันดับ1 #suansunandha #ITA63 #EIT #IIT

www.ssru.ac.th

www.plan.ssru.ac.th

ประพล สุขสุโฉม รายงาน/ออกแบบ