หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารกองนโยบายและแผน > ชี้แจงผู้บริหารพร้อมขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติผ่านระบบeMENSCR
ชี้แจงผู้บริหารพร้อมขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติผ่านระบบeMENSCR

ผู้ดูแลเว็บ กองแผน
2020-03-11 14:10:41

6 พ.ย. 62 เวลา 9.00 น. กองนโยบายและแผนจัดการประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) มี รศ.ดร.วิทยา เมฆขำ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ เป็นประธานในการประชุม โดยมีคณบดี รองคณบดี ผู้อำนวยการศูนย์/สำนัก และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมรับฟังการชี้แจงในครั้งนี้ ความสำคัญของการจัดทำแผนงานโครงการจะต้องมีความสอดคล้องกับแผนแม่บทยุทธศาสตร์ชาติ โครงการที่เป็นการพัฒนาบุคลากร อาจารย์ นักศึกษา หน่วยงานจะต้องดำเนินการนำเข้าข้อมูลรายละเอียด โครงการ/การดำเนินงาน ผ่านระบบ eMENSCR ให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 1 และมีการรายงานการดำเนินงานผลหลังสิ้นไตรมาสภายใน 30 วัน ทั้งนี้ประธานที่ประชุมได้เน้นย้ำให้ผู้คณบดีทำการตรวจสอบข้อมูล/ผลการดำเนินงานก่อนกดนำส่งให้รองอธิการบดีและอธิการบดีในลำดับถัดไป

eMENSCR  ย่อมาจาก Electronic Monitoring and Evaluation System of National Strategy and Country Reform เป็นระบบสารสนเทศที่ใช้ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงานผ่านแผนงาน โครงการ หรือการ ดำเนินการต่าง ๆ ในการขับเคลื่อนการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูป ประเทศ โดยเป็นระบบข้อมูลขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยงข้อมูลจากส่วนราชการต่าง ๆ ได้อย่าง บูรณาการ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นระบบฐานข้อมูลแห่งชาติที่รวบรวมโครงการของรัฐทั้งหมด และเปิดให้หน่วยงานของรัฐด้วยกันสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ เพื่อลดขั้นตอนการทำงานระหว่างกัน และลดการใช้กระดาษ

ประพล สุขสุโฉม รายงาน/ถ่ายภาพ
#กองนโยบายและแผน
#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
#SSRU
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย www.ssru.ac.th
เว็บไซต์กองนโยบายและแผน www.plan.ssru.ac.th