หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารกองนโยบายและแผน > ก่อนทำแผนงานโครงการรู้จักกับระบบ eMENSCR แล้วหรือยัง?
ก่อนทำแผนงานโครงการรู้จักกับระบบ eMENSCR แล้วหรือยัง?

ผู้ดูแลเว็บ กองแผน
2019-12-03 15:27:00

eMENSCR ย่อมาจาก Electronic Monitoring and Evaluation System of National Strategy and Country Reform เป็นระบบสารสนเทศที่ใช้ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงานผ่านแผนงาน โครงการ หรือการดำเนินการต่าง ๆ ในการขับเคลื่อนการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูป ประเทศ โดยเป็นระบบข้อมูลขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยงข้อมูลจากส่วนราชการต่าง ๆ ได้อย่างบูรณาการ

มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นระบบฐานข้อมูลแห่งชาติที่รวบรวมโครงการของรัฐทั้งหมด และเปิดให้หน่วยงานของรัฐด้วยกันสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ เพื่อลดขั้นตอนการทำงานระหว่างกัน และลดการใช้กระดาษ

โดยระบบ eMENSCR จะเข้ามามีบทบาทสำคัญในการติดตามและตรวจสอบผลการดำเนินงาน โครงการและการดำเนินการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ทั้งที่ใช้งบประมาณและไม่ใช้งบประมาณ หน่วยงานจะต้องดำเนินการนำเข้าข้อมูลรายละเอียดโครงการสู่ระบบ eMENSCR ให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณนั้น ๆ และดำเนินการรายงานความก้าวหน้าหลังสิ้นสุดไตรมาสภายใน 30 วัน สามารถศึกษารายละเอียดและทำความรู้จักกับระบบ eMENSCR เพิ่มเติมได้ที่ http://nscr.nesdb.go.th/

#กองนโยบายและแผน

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#SSRU

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย www.ssru.ac.th

เว็บไซต์กองนโยบายและแผน www.plan.ssru.ac.th