หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารกองนโยบายและแผน > คณะกรรมการดำเนินงานITAสวนสุนันทา พร้อมยกระดับความโปร่งใส
คณะกรรมการดำเนินงานITAสวนสุนันทา พร้อมยกระดับความโปร่งใส

ผู้ดูแลเว็บ กองแผน
2019-11-15 14:16:38

30 ต.ค.62 กองนโยบายและแผนจัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน(ITA) ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการดี อาคาร 32 ชั้น 5 รศ.ดร.วิทยา เมฆขำ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ เป็นประธานในการประชุม ที่ประชุมได้รับทราบผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) จัดโดยสำนักงานปปช. โดยผลคะแนนของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 อยู่ที่ 90.45 คะแนน อยู่ในระดับ A จากนั้นคณะกรรมการได้ร่วมกันพิจารณาผลการประเมินในด้านต่างๆและเสนอแนะแนวทางปรับปรุงต่อไป

ประพล สุขสุโฉม รายงาน
#กองนโยบายและแผน
#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
#SSRU
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย www.ssru.ac.th
เว็บไซต์กองนโยบายและแผน www.plan.ssru.ac.th