หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารกองนโยบายและแผน
ข่าวสารกองนโยบายและแผน

กองแผนอบรมการเข้าถึง เข้าใจการบริหารความเสี่ยง
วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมช่อแก้ว ชั้น 5 อาคาร 31 กองนโยบายและ ...
2019-07-02 09:48:37
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ITA ครั้งที่4
วันจันทร์ที่  24 มิถุนายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี ชั้น 5 อาคาร 32 กองน ...
2019-06-26 13:55:55
ร่วมประชุมผลการดำเนินงานขับเคลื่อนทิศทางยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
วันที่ 21 มิถุนายน 2562 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2-3 อาคาร 31 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ...
2019-06-25 10:11:53
สวนสุนันทาทบทวนแผนยุทธศาสตร์ทิศทางในอนาคตหลังปรับเปลี่ยนกระทรวงใหม่
วันที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคาร 31 รศ.ดร.วิทยา เมฆขำ ร ...
2019-06-20 15:10:28
ประชุมคณะกรรมการจัดทำประกาศกองทุนเพื่อพัฒนาหน่วยงาน
11 มิถุนายน 2562 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี ชั้น 5 อาคาร 32 อธิการบดี มอบหมายให้ รศ ...
2019-06-25 13:31:58
ประชุมชี้แจงการติดตามการดำเนินงานตามมติที่ประชุมเสวนาสี่สภา
7 มิ.ย.62 กองนโยบายและแผน ประชุมชี้แจงการติดตามการดำเนินงานตามมติที่ประชุมเสวนาสี่สภา โดยหารือกับฝ่า ...
2019-06-25 14:15:17
อบรม CHE QA Online วันแรก
เช้าวันนี้ (6มิย62) ฝ่ายประกันคุณภาพและการจัดการความรู้ กองนโยบายและแผน จัดการอบรมการใช้งานระบบฐานข้ ...
2019-06-25 14:50:45
ประชุมคณะกรรมการกำกับติดตามการบริหารงบประมาณฯ
วันที่ 5 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี ชั้น 5 อาคาร 32 มหาวิทยาลัยราชภัฏ ...
2019-06-25 15:17:40
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานทบทวนยุทธศาสตร์ ระยะ ๕ ปี
วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น.ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๕ อาคาร ๓๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนส ...
2019-06-17 15:47:29
กองแผนร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งาน Google Drive
วันที่ 4 มิถุนายน 2562 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2-3 อาคาร 31 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา บ ...
2019-06-17 15:32:45
ข่าวย้อนหลัง